Projects


Term & SY
Sec
Type of Project
Title
Objectives
Activities
Beneficiaries
Status
3rd term SY 2003-04
C45

completed
3rd term SY 2005-2006
S19
Improving the Library Facilities of Vitas Housing, Tondo
Improving the Library Facilities of Vitas Housing, Tondo
Community Level: set up a conducive and organized mini-library and orient users on proper use and maintenance. Student Level: promote unity and imbibe humility, sensitivity, sharing, and nationalism among the students; inspire community members, partner organization, and others to share their resources and capabilities
Gathering of second-hand books, solicitation of materials (wood, cemebt, galvanized iron sheets) and book shelves, categorization of books, orientation on how to maintain books, tutorials
Community Members
completed
2nd term SY 2006-2007
C31
Health Awareness
Kalusugan Tungo sa Kaunlaran
Community Level: Provide knowledge and further enhance their awareness regarding health developments and certain precautionary measures they have to take to prevent diseases and ailments through seminars and posting of visual aids around the vicinity as well as determine if patient is suffering from any diseases. Student Level: Promote social awareness regarding the condition of our less fortunate brothers and sisters and have the sense of fulfillment for being able to help other people.
Information Campaigns (inviting speakers), Medical Mission
Community members 20 to 50 years old for information campaign; 0 to 80 years old for medical mission
completed
2nd term SY 2006-2007
ART
Tutorial
CWTS_Artista: Our Time
To improve the livelihood of our target community by conducting seminars which would enable them to learn or reinforce skills as possible sources of income.
To improve the quality of education of the target children by conducting tutorials in 3 major subjects: Math, Science and English, and by establishing a mini-library for the community.
To do one’s part in serving the community, and view this as a stepping stone for involvement in community-related tasks.
Tutorial – Math, Science and English (Reading & Writing); Livelihood Seminar on cellphone repair-making and valentine commodities
Grades 1-3 (30 slots); 2 tutors is to 5 tutees; 1 speaker: is to 25 mothers; 1 speaker is to 15 out-of-school youth
completed
1st term Sy 2008-2009
EF
Seminar
NUTRIFACTION: Dagdagan ang Kaalaman
importance of proper nutrition; enhance the awareness of mothers of whats food maybe prepared for their children; help promoting healthy diet and living in the community
Seminar
Mothers of CML
Completed
1st term SY 2009-2010
EC
Seminars and Donation of Medicines and School Supplies
A Clean and Green Environment by a GREEN, Clean-Hearted Community
To a cleaner and healthier place to live; To educate the people of Vitas, Tondo how to keep their surroundings and their bodies germ free
Sanitation and health lecture
Art class for health production
"Pera sa Basura" series
Donation of medicines and school supplies
Mothers and children
completed

Profile

Bahay-Bahayan … Isang Sulyap sa Vitas Housing Project
mula kay Lisa Clemente. College of Social Work and Community Development – U.P. Diliman April 2004 Volume 4, No. 1 pages 16 – 18.

Ang bahay, ayon sa pyudal na kultura ay itinuturing na palasyo ng babae kaya nga siya binansagang "reyna at ilaw ng tahanan" na animo'y isang malareynang gawain ang paglilinis, paglalaba, paghuhugas ng plato, pagluluto at pag-aalaga ng mga batao Sa totoo lang, isang mabigat na pasanin ang gawaing bahay para sa mga kababaihan … at lalo pang bumibigat ang pasaning ito sa kalagayang hindi maayos ang kanilang silungan o mas malala kung wala silang masilungan dahil wala silang pambayad ng upa 0 di kaya'y mga biktima sila ng demolisyon.

Ayon sa sa pananaliksik ng Center for Women's Resources, ang pangangailangan sa pabahay sa buong bansa mula 2001 - 2004 ay humigit kumulang 3.6 milyon subalit ang inilaang budget ng gobyerno ay makakapagtayo lamang ng 1.3 milyong bahay.
Noong taong 2000, mahigit 15 milyong Pilipino ang walang matuluyan sa buong bansa. Sa NCR pa lang, umabot na sa mahigit 2.1 milyong pamilya ang matatawag na "homeless".

Ayon sa depinisyon ng National Census and Statistics Office, ang mga homeless ay binubuo ng mga pamilyang naninirahan sa parke, sa mga gilid ng kalsada 0 ilalim ng mga tulCiY, 0 yaong walang sariling bubong na masisilungan. Paano tinutugunan ng gubyerno ang problema sa kawalan ng bahay? .

Kasaysayan ng Pagkakatayo ng Vitas Housing Project

Taong 1990, sa ilalim ng Administrasyong Aquino, inumpisahan ang Pier Expansion Program sa Pier 18 ng Tondo. Ang proyekto ay pinondohan ng Asian Development Bank. Nasagasaan nito ang 735 na pamilya ng maralitang taga lungsod na nakalagi Joan kaya madaliang itinayo ng National Housing Authority ang dalawampu't pitong "medium rise buildings" na may tig-apat na palapag at 1,644 na yunit. Bawat yunit ay may sukat na 18 metro kwadrado. A yon kay Ate Elsa, miyembro ng SAMAKANA, walang maayos na konsultasyong naganap bago gila ilinipat dean. Hindi fin nila alam na may babayaran silang renta. Buong akala nil a, makakatira gila nang libre dahil sa walang-awang pinag-sisira ang kanilang mga dampa malapit sa pier. Laking pagkadismaya ang naramdaman nila nang malaman na may bayad rata ang pagtira nila dito.

Kalunos-lunos din ang dinatnan nila sa kakatayo pa tang na proyektong pabahay. Walang bintana, di maayos ang mga pintuan, puna ng basura ang loob ng yunit at may mga talahib na ring tumubo dito. Ayon kay Ate Rita na siyang presidente ng SAMAKANA Vilas, "parang di tirahan ng tao ang Vilas noon".

Kinumpuni na lamang nila ang mga sira at naglinis ng kani-kanilang yunit. Ayon kay Ate Lita, Bise Presidente ng SAMAKANA-Vitas, "wala hilling choice kundi ayusin na lamang ang mga yunit dito sa Vilas sapagkat wala na hilling mga bahay, giniba na ng demolition team". Wala ding maayos na sistemang patubig at kuryente. Kinailangang pang magbayad ng Php 5000 ang bawat yunit para lang makabitan sila ng tuba ng tubig.

Mga Katangian ng Proyekto ayon sa National Housing Authority

Ayon kay Architect Alkan ng NHA, wala na raw ibang lugar na pwedeng malipatan ng mga pamilyang dinemolish. Kaya bagaman isa sa dapat na katangian ng pabahay ng gobyerno ay "improved environment", sa tabi ng isa sa pinakamalaking slaughter house itinayo ang Vilas Housing Project.

Ramdam na ramdam ng mga residente ng Vitas ang epekto nile. Kitang kita sa payat na pangangatawan ni Ate Lourdes, miyembro din ng SAMAKANA ang masamang idinudulot ng di malinis na paligid. Ani Ate Lourdes, "Lagi akong maysakit. Tuwing papasok aka ng bahay namin ay sumasakit ang dibdib kG. Tuwing may naaamoy aka, sumasakit ang sintido ko kaya nagmamadali akong lumabas kaagad. Mas matindi ang epekto sa mga batao Madalas may ubo at sipon sila. Pero uminom man kami nang uminom ng gamet, di pa fin malulunasan kasi andito pa fin kami sa lugar na ita. Yung matinding amoy at mikrobyo di maalis dahil diyan sa slaughter house na ran, pati nga kuto ng mga hayop lumilipat na sa mga buhok namin"

Isa pang katangian ng Vitas Housing Project ay "affordability" kaya ang ipinataw na renta para sa mga taga-unang palapag ay Php 750 kada buwan. Ngunit ito nga ba'y nakabatay sa kakayahan ng mga taga Vitas Housing Project?

Karamihan sa mga taga-Vitas ay kabilang sa di pormal na sektor ng manggagawa. Karaniwang trabaho ng mga nanay ang paglalako ng mga kakanin at iiba pang paninda sa pier at sa divisoria. Marami ding namumuhunan sa sari-sari stores at malilit na kainan, barbecue-han, fishbolan at iba pang makakain. Karamihan naman sa mga lalaki ay mga kargador 0 trabahor sa pier, driver ng padyak 0 dili kaya'y constrtuction worker. Mayroon din mangilan-ngilan na mga manggagawa sa mga pagawaan. Sa kakarampot na kinikita, hindi kakayanin ng mga taga Vitas na makapagbayad ng Php 750 bilang buwanang renta.

Isyu sa komunidad
Karamihan sa mga taga Vitas ay nangangambang mawalan ng tirahan dahil sa napipintong pagpaalis sa kanila ng Urban Settlements Office o USO.

Inilagak ng NHA sa nasabing opisina ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang responsibilidad ng pamamahala sa Vitas. Ayon sa usa, kailangan silang magbayad ng buwanang renta dahil sila ay "renters" lamang sa Vitas. Sunod-sunod na pagpapadala ng notice of eviction ang ginawa ng lokal na pamahalaan sa mga pamilya na nakatira sa unang palapag. Bukod dito, pinapatawan din ng napakataas na interes at multa ang mga residenteng hindi nila makapagbayad ng upa.

Ayon sa sulat na ipinadala sa pamilya ni Ate Badette, miyembro din ng SAMAKANA, Php 34,000 na ang kailangan niyang bayaran sa kasalukuyan. Ang mga ganitong kaganapan ay lalong naglulubog sa kanila sa utang na hindi na nila kayang bayaran.

Pag-oorganisa ng SAMAKANA
Dahil sa napipintong pag-papaalis sa mga residente, na-udyok ang mga nanay na mag-organisa. Sa tulong ng ilang organisador, nakapag-buo ng balangay ng SAMAKANA ang mga kababaihan. Pumaloob din dito ang ilang kalalakihan ng Vitas.
Ang SAMAKANA ay isang militante, progresibo at makabayang organisasyon ng maralitang kababaihan sa komunidad. Ito ay nagtatagayod ng kagalingan at karapatan ng maralitang kababaihan at batao

Dinadala ng SAMAKANA- Vitas Chapter ang mga sumusunod ng kahilingan: Mabigyan ng matinong pabahay na malayo sa slaughter house at may malinis na simoy ng hangin; Ibatay ang buwanang renta sa kakayahan ng kanilang bulsaibaba ang renta sa Php350 at gawing "rent to own" ang mga yunit upang magkaroon sila ng kasiguruhan sa paninirahan; Kumpunihin ang mga sira-sirang building na peligroso nang tirahan; at Magkaroon ng proyektong pangkabuhayan upang may mapagkunan sila ng pambayad ng renta.

Bahagi ng programa ng SAMAKANA ang pag-oorganisa ng mga bata. Bilang isang sektor na kadalasa'y naiisantabi sa mga programa ng gobyerno, ang mga bata ang kadalasa'y unang natatamaan ng mga palpak na programa ng gobyemo. Sa Vitas, ang kanilang bulnerableng kalusugan ay nalalantad sa masasamang epekto ng amoy at dumi na nagmumula sa katabing slaughter house at tambak ng basura ng smoker mountain 2. Samaktuwid, mahalaga fin na sila'y maimulat ukol sa mga isyung kinakaharap ng komunidad upang sila mismo ay maging ahente din ng pagbabago.

Sa pakikipagtulungan sa Kolehiyo ng Gawaing Panlipunan at Pagpapaunlad ng Pamayanan (CSWCD), ang mga estudyanteng sina Clefvan Pamela, Anni Vi O. Tirol, Gayle B. Bitarra at Brian H. Villamil ay nakipagkapit-bisig sa SAMAKANA at SALINLAHI Foundation Inc. para mag-organisa ng mga bata na may edad ng 9 hanggang 15 taong gulang.
Ayon sa mga organisadorestudyante na lumubog nang halos isang taon sa komunidad ng Vitas, may mga potensiyal at talento ang mga bata sa pagsusulat, paguguhit, pagsasayaw, pagbabasa, pag-aawit, pag-aarte, pagtutula, paglalaro, at pag-aaral. Kinakitaan din ng pagkabibo at pagiging asertibo ang mga batao Mula dito, nabuo ang Lakbay Sa ran ggol a Creative Group (LSCG) sa pamamagitan ng paggabay ng mga mag-aaral ng CSWCD na naging parang totoong Ate at Kuya na ng mga bata.

Ang LSCG ay naglalayong paunlarin pa ang talento ng mga bata at gamitin ita upang itaguyod ang kanilang mga karapatan: ang pagkakaroon ng malusog na katauhan at maayos na pamumuhay, pagkakataong umunlad, karapatan sa edukasyon, proteksyon laban sa karahasan, at aktibong pakikilahok sa mga pagkilos tungkol sa mga isyu ng komunidad.
Nagdaos din ang mga mahuhusay na organisador-estudyante ng Violence Against Children (V AC) workshop bilang paghahanda sa malawakang pagkilos laban sa karahasan, ang Blow-a-Whistle Campaign Children's Solidarity Action (CSA) na ginanap sa Quezon City Circle. Sa mga programang naganap, nabigyan ng mga pag-aaral ang mga bata tungkol sa kanilang karapatan sa mga paraang mapanlikha tulad ng "play" at "storytelling". Bukod dito, nagkaroon din ng "leadership trainings", "fieldtrips" at "tutorials". Sa huling bahagi ng kanilang pakikipamuhay sa mga kabataan sa Vitas, nagkaroon din ng eleksyon ang grupo ng mga kabataan kung saan naghirang gila ng kanilang mga kina taw an. Ang mga lider kabataan ang siyang makikipagtulungan sa SAMAKANA Children's Committee at magpapatuloy ng magandang nasimulan ng mga organisadorestudyante. Isang pagninilay ng isang estudyante-organisador na si Clefvan "Dumbo" Pamela ay ang sumusunod: "Sa pamamalagi namin sa Vilas, kapiling silang lahat, partikular ang mga batao Masasabi namin na marami kaming naibahagi sa kanila. Ngunit lubhang mas malaki ang naibigay nila sa amino Sa mga lara na nagsilbing pag-aaral, sa mga simpleng pagtitipon-tipon na naging tulay ng pakikipagkaibigan, mga saiD-saiD na nagbigay ng pagkakataon ng pagkukwentuhan, at sa mga batian na nagpapatunay ng pagkakakilanlan, naibigay nila sa am in ang mga aral na kaylanma'y hindi namin matututunan sa apat na sulak ng silid-aralan at ang mga karanasang nagpalambot ng aming mga puso".

Sa pag-alis ng mga organisadorestudyante sa Vitas, patuloy na sisibol ang punlang itinanim nila sa patuloy na malikhaing pagkilos ng Lakbay Sarangg6la Group at militanteng pagkilos ng SAMAKANA.

Ang problema ng malaking kakulangan sa pabahay sa kalunsuran ay hindi matutugunan hanggang ang mga maralita sa kanayunan ay itinutulak pa-lungsod ng kawalan ng Iura at militarisasyon. Gayundin, ang problema ng hindi-kalidad na pabahay ay mananatili hanggang hindi natutugunan ang kawalan ng oportunidad at kabuhayan.

Habang nakapaloob ang programang pabahay ng gobyerno sa pang-ekonomiyang polisiya na nagsisilbi sa mga pribado at dayuhang mamumuhunan, patuloy na magiging iskwater sa sariling bansa ang milyon-milyong Pilipino. Sa likod nito, patuloy ding magoorganisa ang mga maralitang kabataan at kababaihan upang singilin ang hungkag na gobyerno.